USEFUL LINKS

Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Lan
Buitenrustweg 2,
2517 KD The Hague

Điện thoại: + 070-3469771
Fax: + 070-3617072

Trang web – http://www.indianembassy.nl/

Đăng ký của người nước ngoài đến thăm Ấn Độ

Đăng ký bởi người nước ngoài

Bộ Ngoại giao Ấn Độ